KONYA ÇUMRA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUMRA HAYDAR-FADİM KOCAER ANADOLU LİSESİ

  ÇUMRA HAYDAR-FADİM KOCAER ANADOLU LİSESİ   KANTİN İŞLETME İŞİNE AİT KİRALAMA İŞLEMLERİ       İHALE İLANI   Madde 1: İhale konusu İş; Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi kantini, 09/02/2012  tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.   Madde 2:  Söz konusu okul kantini 08/09/1993 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (d) bendi ve 51. Maddesinin (g) bendine göre kapalı zarf ve pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.   Madde 3: Teklife ve pazarlığa konu olan Kantinin bulunduğu;   a) Kurumun adı        : Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi   b) Bulunduğu İl/İlçe  : Konya/Çumra   c) Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca Belirlenen Muhammen Bedel: Yılda (9 aylık) 4060,00 TL. (Dörtbinaltmış Türk Lirası)   d) İhalenin yapılacağı tarih : 14/10/2021 Perşembe günü Saat :14.00 de   e) İhale Yapılacağı Yer : Çumra Haydar- Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Toplantı Odası   f) Öğrenci mevcudu     : 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 183                                            2022-2023 eğitim-öğretim yılı 273                                            2023-2024 eğitim-öğretim yılı 363   h) Kantin Alanı : Okulumuz zemin katında 19,6 m2'lik bölüm.   ı) Varsa tespit edilen Demirbaş Bedeli          :           -   i) Geçici Teminat Bedeli        :121,80 TL(Yüzyirmibirliraseksenkuruş TL)   j) Diğer Teminatlar                 :İhaleyi alan kişiden % 6 Kesin Teminat alınır.       Madde 4: İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama sözleşmesindeki genel hükümler ve kantin kiralama işine ait idari şartname ve ilandaki genel şartların  tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılır.   Madde 5: İhaleye katılmak için başvuracak kişilerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.       A-İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:   1-T.C Vatandaşı olmak.   2-Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.(Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmak)   3- İhaleye sadece gerçek kişiler katılacaktır. Gerçek kişilerden varsa sicil kaydı, vergi levhası imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir.   4-İhaleye istekli gerçek kişiler bizzat ya da noter tasdikli vekaletname olmak kaydıyla vekilleri vasıtası ile katılabilirler.   5-Okul Aile Birliği Yönetmeliğine göre Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.   6- Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmaması   7-Vergi borcu bulunmamak.   8-Kantinde çalışacak kişiler sağlıklı olduklarını  aile hekimliğinden veya hastaneden alacakları belgeyle ibraz edeceklerdir.   9-İhale Komisyonu Başkanı ve Üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın kimseleri ihaleye katılamaz.       B-İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:   1- Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi'nden alınacak Başvuru Dilekçe örneği   2- İkametgâh senedi (6 aydan eski olmamak) (e-devletten alınabilir)   3-Nüfus Kayıt Örneği. (e-devletten alınabilir)   4-Adli Sicil kaydı (6 Aydan eski olmamak) (e-devletten alınabilir)   5-Vergi borcu bulunmadığına dair belge.   6-Mesleki Yeterlilik Belgesi. (Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/4 maddesi gereğince, kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)   7-Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı ile ihalelerden men yasağı bulunmadığına dair belge. (Konya Kantinciler Odasından alınacaktır.)   8-Geçici teminat dekontu. Geçici teminatın Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Çumra Ziraat Bankası Şubesindeki TR58 0001 0002 6595 2312 2550 04  numaralı Iban hesabına yatırılması gerekmektedir. Okul aile birliği hesabına kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle, yıllık muhammen bedelin % 3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)   9- İhale şartname  bedeli olan 50 TL (Elli TL) ) ihaleye girilecek kişinin ismi belirtilmek suretiyle Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Çumra Ziraat  Bankası Şubesindeki TR58 0001 0002 6595 2312 2550 04 numaralı Iban No'lu hesabına yatırıldığına dair dekontun verilmesi karşılığında Okul Aile Birliği Başkanlığından temin edilecektir. (Dekont ve belgeler Dosyaya eklenecektir)   10- Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından verilecek Teklif Mektubu   11- İhaleye katılacak gerçek kişinin herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan alacağı sağlık raporu       2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde açıklandığı şekilde istenilen evraklar ve teklif mektubu tam ve eksiksiz olarak büyük bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan ağzı istekli tarafından imzalanacaktır.       NOT: İş bu ilan Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi ilan panolarında ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi internet sitesi adreslerinde, ayrıca Çumra Belediye ilan servisinden ilan edilecektir.          İHALEYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER OKUL İDARESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR.           ÇUMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇUMRA HAYDAR-FADİM KOCAER ANADOLU LİSESİ

 

ÇUMRA HAYDAR-FADİM KOCAER ANADOLU LİSESİ

KANTİN İŞLETME İŞİNE AİT KİRALAMA İŞLEMLERİ

 

İHALE İLANI

Madde 1: İhale konusu İş; Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi kantini, 09/02/2012  tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

Madde 2:  Söz konusu okul kantini 08/09/1993 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (d) bendi ve 51. Maddesinin (g) bendine göre kapalı zarf ve pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

Madde 3: Teklife ve pazarlığa konu olan Kantinin bulunduğu;

a) Kurumun adı        : Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi

b) Bulunduğu İl/İlçe  : Konya/Çumra

c) Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca Belirlenen Muhammen Bedel: Yılda (9 aylık4060,00 TL. (Dörtbinaltmış Türk Lirası)

d) İhalenin yapılacağı tarih : 14/10/2021 Perşembe günü Saat :14.00 de

e) İhale Yapılacağı Yer : Çumra Haydar- Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Toplantı Odası

f) Öğrenci mevcudu     : 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 183

                                         2022-2023 eğitim-öğretim yılı 273

                                         2023-2024 eğitim-öğretim yılı 363

h) Kantin Alanı : Okulumuz zemin katında 19,6 m2'lik bölüm.

ı) Varsa tespit edilen Demirbaş Bedeli          :           -

i) Geçici Teminat Bedeli        :121,80 TL(Yüzyirmibirliraseksenkuruş TL)

j) Diğer Teminatlar                 :İhaleyi alan kişiden % 6 Kesin Teminat alınır.

 

Madde 4: İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama sözleşmesindeki genel hükümler ve kantin kiralama işine ait idari şartname ve ilandaki genel şartların  tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılır.

Madde 5: İhaleye katılmak için başvuracak kişilerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

 

A-İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

1-T.C Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.(Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmak)

3- İhaleye sadece gerçek kişiler katılacaktır. Gerçek kişilerden varsa sicil kaydı, vergi levhası imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

4-İhaleye istekli gerçek kişiler bizzat ya da noter tasdikli vekaletname olmak kaydıyla vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

5-Okul Aile Birliği Yönetmeliğine göre Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

6- Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmaması

7-Vergi borcu bulunmamak.

8-Kantinde çalışacak kişiler sağlıklı olduklarını  aile hekimliğinden veya hastaneden alacakları belgeyle ibraz edeceklerdir.

9-İhale Komisyonu Başkanı ve Üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın kimseleri ihaleye katılamaz.

 

B-İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:

1- Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi'nden alınacak Başvuru Dilekçe örneği

2- İkametgâh senedi (6 aydan eski olmamak) (e-devletten alınabilir)

3-Nüfus Kayıt Örneği. (e-devletten alınabilir)

4-Adli Sicil kaydı (6 Aydan eski olmamak) (e-devletten alınabilir)

5-Vergi borcu bulunmadığına dair belge.

6-Mesleki Yeterlilik Belgesi. (Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20/4 maddesi gereğince, kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)

7-Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı ile ihalelerden men yasağı bulunmadığına dair belge. (Konya Kantinciler Odasından alınacaktır.)

8-Geçici teminat dekontu. Geçici teminatın Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Çumra Ziraat Bankası Şubesindeki TR58 0001 0002 6595 2312 2550 04  numaralı Iban hesabına yatırılması gerekmektedir. Okul aile birliği hesabına kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle, yıllık muhammen bedelin % 3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

9- İhale şartname  bedeli olan 50 TL (Elli TL) ) ihaleye girilecek kişinin ismi belirtilmek suretiyle Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin Çumra Ziraat  Bankası Şubesindeki TR58 0001 0002 6595 2312 2550 04 numaralı Iban No'lu hesabına yatırıldığına dair dekontun verilmesi karşılığında Okul Aile Birliği Başkanlığından temin edilecektir. (Dekont ve belgeler Dosyaya eklenecektir)

10- Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından verilecek Teklif Mektubu

11- İhaleye katılacak gerçek kişinin herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan alacağı sağlık raporu

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde açıklandığı şekilde istenilen evraklar ve teklif mektubu tam ve eksiksiz olarak büyük bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan ağzı istekli tarafından imzalanacaktır.

 

NOT: İş bu ilan Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi ilan panolarında ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çumra Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi internet sitesi adreslerinde, ayrıca Çumra Belediye ilan servisinden ilan edilecektir.

   

 İHALEYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER OKUL İDARESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR.

 

 

ÇUMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İzzetbey Mahallesi Gazi Cad. Hükümet Konağı Kat 4 42500 Çumra / KONYA - 0332 447 18 92

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.